Vyznanie slovenskej reči i našej domovine

Už po dvadsiaty prvý raz sme za pomoci medzinárodnej „celoslovensko-svetovej“ súťaže hľadali odpovede na otázku Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko...?Medzi vyhlasovateľov tradičného podujatia, ktorými boli Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, Spolok slovenských spisovateľov, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Štátny pedagogický ústav a ÚSŽZ sa zaradila i Matica slovenská (jej Krajanské múzeum i Vydavateľstvo), ktorá spoločne s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraniční participovala na vyhlásení a vyhodnotení IV. kategórie súťažných prác. Tvorilo ju spolu 121 slohových prác školákov zahraničných slovenských škôl, zo šiestich krajín sveta (Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Srbsko, Ukrajina a Rumunsko).

Za pomoci KM MS, krajanských periodík, organizácií i šikovných jednotlivcov sa správa o vyhlásení súťaže rozšírila do celého slovenského sveta.

Poctivá, svedomitá a mnohokrát i emotívna práca, tak žiakov, ako aj ich pani učiteliek, dostala poctu na pôde Nových Zámkov, 12.6.2013. Tu sa konalo vyhlásenie výsledkov súťaže spojené s odovzdaním cien.S pátosom i dôstojnosťou zaznela novozámockým námestím slovenská hymna v podaní speváckeho zboru Lipa. Za moderátorského slova p. Garajovej a recitácie Idy Rapaičovej bolo otvorené slávnostné dopoludnie oceňovaní i pochvál. Symbolicky, pri soche Bernoláka, sa stretli vzácni hostia, zástupcovia najvyšších úradov i organizácií Slovenska a samozrejme i tí najdôležitejší – účastníci a výhercovia súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko... Tu sa spoločne, na česť i pamiatku 1. kodifikátora slovenčiny, položili pamätné vence.

Prepracovaný začiatok podujatia bol predzvesťou rovnako vydarenej ďalšej časti programu, ktorá prebehla v sídle Miestneho odboru Matice slovenskej Nové Zámky. Bohatý, logicky štruktúrovaný, no najmä pronárodne orientovaný program, sprevádzaný moderátorským slovom i úryvkami z ocenených prác, vytvoril pre hostí veľmi príjemný zážitok.

Špecifikum tejto súťaže je, že rok, čo rok sa v nej udeľuje Osobitá cena predsedu Matice slovenskej, ktorá sa odovzdáva jednému zo súťažiacich v kategórii zahraničných Slovákov. Tento rok ju vedecký tajomník MS, doc. Pavol Parenička odovzdal Bertoldovi Szedlaczkovi zo ZŠ v maďarskom Dabaši.Kultúrnu zložku podujatia vytvorilo vystúpenie dievčenskej vokálnej skupiny Enthea, sláčikový orchester ZUŠ pod vedením Gabriela Gála, prednes Proglasu v podaní Idy Rapaičovej a vstúpenie detského folklórneho súboru Matičiarik. Program vyvrcholil vystúpením operného speváka Otokara Kleina, ktorého sprevádzali Igor Bázlik a Miroslav Dudík.

A spokojní neboli len hostia... Najviac radosti i úprimného úsmevu bolo badať práve na tvárach ocenených. Našli sa tu mladší i starší... Všetci tí, ktorí prišli nielen zo srdca Slovenska, ale i vzdialených krajov, kde sa dodnes ozýva slovenčina. Tu si ju odovzdávajú ako vzácny dar, z generácie na generáciu, z pokolenia pokolenie, z roka na rok, po mnohé stáročia...

Želajme si, nech sa i budúci ročník vydarí tak, ako ten dnešný. Nech sa opäť niekoľko stoviek mladých slovenských hláv zamyslí nad otázkou: Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko...? Verím, že pri písaní odpovede na ňu sa nezabudnú spýtať aj svojho srdca, tak, ako to už tradične, vďaka tejto súťaži, naša mladá slovenská generácia dokazuje. Milí krajania, veríme, že o rok budeme opäť čítať súťažné práce našich krajanov z Vašej krajiny!

Zuzana Pavelcová

Máte aj vy fotografiu alebo osobný zážitok z tohoto podujatia?