Čriepky zo života slovenských gréckokatolíkov v New WestministerAj keď sa to mnohým môže zdať len ako nejaká utópia, predsa len aj na kanadskom pobreží Tichého oceánu boli prítomní a sú historicky doložení aj slovenskí gréckokatolíci. New Westminister, Vancouver a okolité mestá a mestečká sa stali pre mnohých druhým domovom. Pravdou je, že v New Westminister, bola emigrácia zo strednej a východnej Európy, čoho dôkazom je aj prítomnosť katedrály a centra miestnej ukrajinskej gréckokatolíckej eparchie, založenej roku 1974. Prví Slováci tu prišli tesne pred koncom 19. storočia, ako tomu dosvedčujú viaceré články v Kanadskom Slovákovi.(*1) Pracovali väčšinou na železnici, v prístavoch, pri stavbe ciest a železníc. Väčšie osídlenie Slovákov nastáva až po Druhej svetovej vojne.(*2) Neskoršie v meste vznikol 47. zbor Kanadskej slovenskej ligy.

Slováci a slovenskí gréckokatolíci na brehoch Tichého oceána

V meste existuje aj slovenská rímskokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda.(*3) A práve viacerí veriaci tejto farnosti sú, alebo prinajmenšom boli gréckokatolíkmi. A rovnako tak pre nich boli slávené čas od času aj gréckokatolícke bohoslužby, a to práve v slovenskom kostole. Ako napísal duchovný slovenskej rímskokatolíckej osady: „Obyčajne ich nájdeme po iných miestach alebo v ukrajinskej farnosti, kde chodia kvôli prekrásnemu obradu a liturgickej reči, kým mladí chodievajú do anglických kostolov.“(*4)

V roku 1959 bola v ukrajinskom gréckokatolíckom chráme svadba mladej Slovenky, Marienky Lunter, dcéry Jána Luntera a jeho manželky Betky, rodenej Černákovej. Obaja rodičia pochádzali z Telgártu a hlásili sa za slovenských gréckokatolíkov. Manželov sobášil „dobrý priateľ Slovákov Father Bylik, pri obradoch vypomáhal p. Bodnár.“(*5) Sobáš bol v ukrajinskom gréckoaktolíckom chráme Immaculate Conception. Otec nevesty prišiel do Kanady roku 1928, jeho manželka za ním roku 1932. Pán Lunter pracoval na píle a s manželkou po práci aj na farme. (*6)

Bola to práve slovenská farnosť sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa stala domovom ukrajinskej gréckokatolíckej farnosti, kým si tá nepostavila vlastný chrám. V tých časoch ukrajinský kňaz, alebo aj slovenský, O. Kmec (*7), celebroval bohoslužbu. S Ukrajincami slávili aj naši slovenskí gréckokatolíci. Pri opise slovenských gréckokatolíkov, ktorí stáli v začiatkoch ich bohoslužieb v New Westminister píše o. Viliam Lacko, SJ roku 1970: „Ako kantor vynikal nebohý Michal Bodnar, ktorý mal prekrásny hlas.“

Už počas jubilejného cyrilometodského roku 1963 sa dozvedáme, že „v tejto oblasti žije tiež veľa slovenských gréckokatolíkov a preto o. Michal Lacko(*8) sa vybral i na ďaleký západ Kanady...slúžil bohoslužby v staroslovenskom jazyku...a snažil sa postretnúť čo najviac slovenských rodákov. (*9) Práve počas tohto jubilejného roka raz v mesiaci namiesto kázne podľa slov duchovného „sme všetci spievali „moleben“. Úchvatné „Hospodi pomiluj“ sa nieslo kostolom ako spoločná prosba všetkých katolíkov obidvoch obradov.“(*10) Rovnako tak aj v deň cyrilometodských osláv, plánovaných na 7. júla 1963 mala byť latinská omša, po ktorej sa mali spievať cirkevné piesne slovensky i starosloviensky, a mali ich spievať všetci prítomní, ako rímskokatolíci, tak aj gréckokatolíci.(*11) Jednalo sa o hymny Iže Cheruvimi a Otčenáš, ktorých spev viedol pán Michal Bodnár.(*12)

New Westminister v časoch apoštolského vizitátora

Častým a vzácnym hosťom vo farnosti bol biskup Michal Rusnák, CSsR, vysvätený na biskupa počiatkom roka 1965, s právomocami apoštolského vizitátora slovenských gréckokatolíkov v celej Kanade, a teda od Atlantiku po Pacifik. Pre farnosť bola jeho návšteva vždy sviatkom. Chrám bol naplnený do posledného miesta, ba až preplnený. Skutočný „jedinečný zážitok s trvalou hodnotou.“(*13) Veriaci ho brali ako svojho naozajstného pastiera. „Zďaleka – široka prichádzajú gréckokatolíci na bohoslužbu do slovenského kostola a radosť je ich vidieť, keď Otec biskup je medzi nimi...“(*14) Na týchto cestách do New Westministeru ho často sprevádzal o. Vincent Dančo, ako to dosvedčuje fotka z roku 1965.(*15) Pri vysviacke a prvej návšteve biskupa Michala mu farnosť podarovala 150 dolárov.(*16) Nasledovného roku šiel biskup Rusnák do okolia Vancouveru 3. júla 1966.(*17)

Medzi gréckokatolíckych veriacich farnosti patrili rodiny: Horvat, Otrošina, Zubko, Lunter, Belej, Michalec – aspoň tak to dosvedčuje fotografia, zhotovená po jednej z takýchto liturgii koncom 60. rokov.(*18) Fotografii z návštev biskupa Michala vo farnosti sa zachovalo viacero.(*19)


Viacerí členovia farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminsteri boli greckokatolíci. Koncom 60-tych rokov (?) prišiel do farnosti na návštevu gréckokatolícky biskup Michal Rusnák a slúžil sv. Omšu v byzanskom obrade. Prvý rad zľava: Diana Horvat (Števaňák), Bertha Otrošina (Palko), Mary Horvat. Druhý rad zľava: Zuzana Zubko, Ján Lunter, Biskup Michal Rusnak, Anna Belej, Fr. Vincent Dančo. Tretí rad zľava: Tereza Michalec, Zuzana Otrošina, John Michalec, Steve Horvat.


Vo svojom osobnom kalendári na rok 1967 má biskup Michal zapísaný na 23. júla Vancouver s poznámkou OK, 10.30 doobeda.(*20) Rovnako tak na rok 1970 má Vancouver a teda nepriamo New Westminister zapísaný na 5. júla. Podľa fotiek je zrejmé aj to, že biskup slávil aj pohreb pre pani Mary Potoma v New Westminister, 6. júla 1970.(*21) Pre miestnych veriacich to už bolo akoby tradíciou, že biskup Michal prichádzal každoročne okolo sviatku sv. Cyrila a Metoda, a teda patrónov chrámu. Roku 1970 hovoril pri návšteve aj o vznbikajúcom Svetovom kongrese Slovákov, keďže bol priamo účastným na zakladaní, ako jeden z jeho organizátorov. Podľa jedného účastnika urobil biskup Michal na ľudí vždy taký dojem, že sa s ním lúčili slovami: „Dovidenia ndp. biskup M. Rusnák na budúci rok.“(*22)

V roku 1971 mal byť biskup Michal podľa záznamu vo svojom osobnom kalendári vo farnosti 3. októbra.

Aj v roku 1973 mala byť v New Wesministri pre našich krajanov byzantská liturgia a to 5. augusta, s tým, že sláviť ju mal o. Michal Lacko z Ríma.(*23) Jeho návšteva bola súčasne z poverenia biskupa Michala aj aktom vizitácie týchto slovenských gréckokatolíckych veriacich.(*24)

Dobrodinci na časopis Mária

Slovenskú gréckokatolícku komunitu stmeľoval aj časopis Mária, ktorý s prestávkami vychádzal od roku 1955 do roku 1989. V rámci darov na časopis sa objavujú aj mená z New Westminister a to konkrétne: Mike Bodnár(*25) a J. Pačuta.(*26) Neskoršie aj George Belej,(*27) John Rusinko,(*28) Andrej Hresko,(*29) Anna Belej,(*30) a J. Piskorik.(*31) Alebo z jeho blízkeho okolia, ako napríklad Suzana Otrosina z Coquitlam,(*32) či J. Lunter z North Surrey.(*33)

Hoci počtom neveľkí, slovenskí gréckokatolíci sú rotrúsení po celom svete. Svojou osobitosťou sú v mnohom ako tá biblická soľ, dávajúc chuť komunitám, v ktorých žijú...

Daniel Černý(*1) Kanadský Slovák, roč. XXIX, č. 46, 14. novembra 1970.
(*2) Por. KIRSCHBAUM, 146 – 148.
(*3) Oficiálne založená roku 1960 otcom Viliamom Lackom, SJ. Prvé pastoračné aktivity s miestnymi rímskokatolíckymi Slovákmi siahajú do roku 1952.
(*4) Slovenskí gréckokatolíci na Pacifiku, Kanadský Slovák, roč. XXIX, č. 46, 14. novembra 1970, 5.
(*5) Pekná slovenská svadba v B.C., Kanadský Slovák, roč. XXIX, č. 25 (525), 27. júna 1959, 2.
(*6) Por. Pekná slovenská svadba v B.C., Kanadský Slovák, roč. XXIX, č. 25 (525), 27. júna 1959, 2.
(*7) Kto bol o. Kmec sa žiaľ nepodarilo zistiť.
(*8) O. Michal Lacko, SJ. Slovenský gréckokatolícky jezuita (1920 – 1982). Odborník na dejiny Balkanu a cyrilometodské obdobie. Prednášal na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. Bojovník za práva slovenských gréckokatolíkov. Mal nemalý podiel na vzniku slovenskej gréckokatolíckej eparchie v Kanade.
(*9) Por. Mária, 7/1963, 11.
(*10) Slovenskí gréckokatolíci na Pacifiku, Kanadský Slovák, roč. XXIX, č. 46, 14. novembra 1970, 5.
(*11) Por. Cyrilometodské slávnosti v B.C., Kanadský Slovák, roč. XXII, č. 26, 29. júna 1963, 8.
(*12) Por. Cyrilometodské oslavy na Pacifickom pobreží, Kanadský Slovák, roč. XXII, č. 32, 17. augusta 1963, 2.
(*13) Slovenskí gréckokatolíci na Pacifiku, Kanadský Slovák, roč. XXIX, č. 46, 14. novembra 1970, 5.
(*14) Slovenskí gréckokatolíci na Pacifiku, Kanadský Slovák, roč. XXIX, č. 46, 14. novembra 1970, 5.
(*15) Por. Mária, 7 – 8/1965, 12.
(*16) Por. Pán biskup ďakuje, Mária, 9 – 10/1965, 16.
(*17) Por. Plánované vizitačné cesty p. biskupa, Mária, 4 – 5/1966, 16.
(*18) Por. Klub záujemcov o históriu Slovákov v Britskej Kolumbii v Kanade. https://sk-bc.ca/book/export/ html/198 (18. 10. 2011)
(*19) Por. Mária, 7 – 8/1965, 5; 12; 12/1965, 15.
(*20) AECM, knižnica.
(*21) AECM, Zložka: Vancouver.
(*22) KOREM A.: Dve správy z B. C., Kanadský Slovák, roč. XXIX, č. 29, 18. júla 1970, 5.
(*23) Por. AECM, Zložka: Fr. LACKO, Pohľadnica Srdečný pozdrav od Tichého oceánu. odoslaná zo San Francisca, 20. VII. 1973.
(*24) Por. ACSVZML, M. Lacko SJ, Korešpondencia zahraničie II, R – Z, Rusnák, List biskupa Michala o. Lackovi, 28. mája 1973.
(*25) Por. Mária, 2/1963, 17, Mária, 9 – 10/1964, tretia strana obálky.
(*26) Por. Mária, 2/1963, 17.
(*27) Por. Mária, 1/1964, tretia strana obálky; Por. Mária, 1 – 2/1965, tretia strana obálky; Por. Mária, 1 - 3/1966, tretia strana obálky.
(*28) Por. Mária, 2/1964, tretia strana obálky.
(*29) Por. Mária, 1 – 2/1965, tretia strana obálky; 12/1965, 16.
(*30) Por. Mária, 1/1977, tretia strana obálky; 4/1979, 16; 7 – 8/1980, 24.
(*31) Por. Mária, 1 - 3/1966, tretia strana obálky.
(*32) Por. Mária, 1/1977, tretia strana obálky; 4/1977, tretia strana obálky; 5/1978, 16; 7 – 8/1980, 24.
(*33) Por. Mária, 1 - 3/1966, tretia strana obálky.Pod čiarou

PIO - Thesis ad Doctoratum - Facultas Scientiarum Ecclesiasticarum Orientalium Die 12 Maii 2014, hora 17,00 in Aula Magna Instituti

STORIA DELLA CHIESA GRECO CATTOLICA SLOVACCA IN CANADA FINO ALL’EREZIONE DELL’EPARCHIA DEI SANTI CIRILLO E METODIO

Defendens: R.D. DANIEL ČERNÝ
Relator: R.P. CONSTANTIN SIMON, SJ


Tento článok je od Daniela Černého, ktorý obhájil 12.mája 2014 v Ríme svoju kandidátsku prácu o slovenských grékokatolíkoch v Kanade. Blahoželáme.

Jožo Starosta