Toto webové sídlo sk-bc.ca obsahuje informácie a články, ktoré sme publikovali do konca roka 2015.

Navštívte naše nové webové sídlo

www.slovozbritskejkolumbie.ca

Franklin, Ježiš, Sokrates a Nový Rok 2016Keď bol Benjamin Franklin 20-ročný, zaumienil si dosiahnúť moránu dokonalosť. Stanovil si, že bude pestovať 13 cností:

umiernenosť – jedz bez prejedania sa, pi bez pripitia sa,
mlčanlivosť – hovor iba vtedy, ak je to na osoh iných alebo svoj, odmietaj malicherné, nepodstatné diskusie,
poriadok – každá vec má svoje miesto, každá činnosť ma svoj čas,
rozhodnosť – rozhodni, čo máš robiť a rob, čo si sa rozhodol,
hospodárnosť – peniaze použi iba pre dobro iných alebo seba, neplýtvaj nimi,
pracovitosť – nestrácaj čas nepotrebnými aktivitami, využi všetok čas na to, čo je užitočné,
úprimnosť – v komunikácii nepoužívaj klamstvo, zákernosť, o iných zmýšľaj a hovor s nevinnosťou v srdci,
spravodlivosť – nekrivdi nikomu, ani nebráň, aby dostal dobrá, čo mu patria,
miernosť – vystríhaj sa extrémov, neplýtvaj energiou na hnev a túžbu po odplate, ak ti niekto ublíži,
čistota – netoleruj špinu na svojom tele, odeve alebo bývaní,
pokoj – nenechaj sa vyviesť z rovnováhy pletkami, nepredvídateľnými nepríjemnými udalosťami alebo vecami,ktorým sa nedá vyhnúť,
zdržanlivosť – používaj sexuálny styk iba zo zdravotných dôvodov a pre zachovanie potomstva,
pokora – napodobňuj Ježiša a Sokratesa.

Tak ako v rozprávkach je najzaujímavejšou “trinásta komnata”, podobne ma zaujala trinásta cnosť, ktorú sa Franklin rozhodol pestovať – pokora, t.j. napodobňovanie Ježiša a Sokratesa.

Sokrates nenapísal ani jeden zachovaný riadok o svojom “učení”. Všetko, čo o ňom vieme, sa zachovalo v spisoch jeho žiaka Platóna, poprípade Platónovho žiaka Aristotela. Dozvedáme sa z nich, že Sokratovo učenie sa vzťahuje hlavne na organizáciu ľudskej spoločnosti – mestského štátu. Uveďme niekoľko z jeho téz.

“Ten, kto vie, čo je dobré, je pripravený konať dobré“. „Vzdelanie vytvára hudbu zo šumu každodenného života“. „Na to, aby demokracia fungovala, sú potrební ľudia, ktorí sú dostatočne vzdelaní“.

3 základné, kardinálne čnosti, múdrosť, odvaha a umiernenosť sú nevyhnutné na dosiahnutie 4-tej kardinálnej čnosti, spravodlivosti, po ktorej tak všetci túžime. Z toho Sokrates odvodil, že

Spravodlivý štát je vedený múdrymi predstaviteľmi, chránený odvážnymi strážcami zákona a živený umiernenými vzdelanými výrobcami materiálnych a duchovných dobier.


Platón, inšpirovaný Sokratesovými myšlienkami, založil prvú známu Akadémiu, v ktorej sa vyučovali tri hlavné predmety:
• Filozófia - hľadanie toho, čo je večné: Večná pravda, večná krása, večné dobro,
• Matematika - nauka o logickom uvažovaní,
• Gymnastika - cvičenie tela, pretože v zdravom tele zdravý duch.


Aristoteles pridal ku Sokratovým a Platónovým myšlienkam svoj klasifikačný postoj a zadefinoval harmonický život jedinca pozostávajúci z 3 foriem paralelného šťastia:
• šťastie založené na pôžitkoch a radostiach každodenného života,
• šťastie zo slobody a dôstojnosti človeka,
• šťastie vyplývajúce z logického uvažovania a z filozófie.
Ak ktorákoľvek forma chýba, človek nie je skutočne šťastný.

Franklin sa rozhodol napodobňovať v pokore nielen Sokratesa, ale aj Ježiša, ktorého príchod na svet ako vteleného Slova si pripomíname každé Vianoce. To, čo učil Ježiš, sa dá zhrnúť do dvoch základných prikázaní, “Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!” a “Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!” Podobne ako u Sokratesa, o Ježišovom učení vieme iba zo záznamov jeho žiakov, v tomto prípade jeho učeníka, Mareka.

Sme na začiatku Nového Roku 2016. Je to obdobie želaní a predsavzatí.

Prajem všetkým čitateľom Slova z Britskej Kolumbie, aby štát, v ktorom žijú, bol štátom spravodlivým, vedeným múdrymi politikmi, chráneným odvážnymi sudcami, policajtmi a vojakmi a živeným umiernenými a vzdelanými podnikateľmi, učiteľmi, lekármi a inými výrobcami materiálnych a duchovných hodnôt.

Prajem vám odvahu, aby ste vo svojom živote hľadali večnú pravdu, večnú krásu, večné dobro, prajem vám múdrosť, aby ste sa vzdelávali v logickom uvažovaní a prajem vám umiernenosť, aby ste si udržiavali zdravé telo a v ňom zdravého ducha.

Prajem vám šťastný harmonický život založený na každodenných radostiach v kruhu vašich najbližších, sprevádzaný osobnou slobodou a dôstojnosťou človeka a umocnený vašou životnou filozófiou vychádzajúcou z logiky skutočnosti.

Prajem vám život v spoločnosti ľudí, ktorí sú dostatočne vzdelaní a pripravení rovnako pre slobodu ako i pre povinnosti a dôsledky vyplývajúce z demokratického vyjadrovania svojich názorov a požiadaviek. Prajem vám, aby ste boli obklopení ľuďmi, ktorí sa vedome alebo podvedome riadia zákonom lásky „Miluj svojho blížneho ako seba samého“.

Tí, ktorí ste sa rozhodli pre novoročné predsavzatia, máte možnosť nechať sa inšpirovať Franklinovým spôsobom na dosiahnutie morálnej dokonalosti. Franklin sám povedal, že sa mu úplne nepodarilo vypestovať spomínaných 13 cností, ale už to, že sa o ne usiloval, spravilo z neho lepšieho človeka. Nuž, ktohovie, ak sa každý týždeň roku 2016 sústredíme na jednu z Franklinových cností a zopakujeme to 4x, možno sa tu o rok stretneme ako ľudia s novým, radostnejším pohľadom na svet okolo nás.

Jožo Starosta
starosta's picture

Play slots online for real money https://onlineslots.money/