2010-01-05: Stanovisko MZV SR k vyhláseniu Vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín K. Vollebaeka k zákonu o štátnom jazyku

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky víta vyhlásenie Vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín K. Vollebaeka zo 4. januára 2010 k zákonu o štátnom jazyku.

Ministerstvo oceňuje skutočnosť, že toto zásadné vyhlásenie K. Vollebaeka potvrdilo jeho doterajšie vyjadrenia o súlade zákona o štátnom jazyku s medzinárodnými záväzkami.

Ministerstvo upriamuje pozornosť na fakt, že proces tvorby Zásad vlády Slovenskej republiky k zákonu o štátnom jazyku prebiehal v úzkej spolupráci a súčinnosti vlády Slovenskej republiky s Úradom Vysokého komisára a do finálneho znenia zásad boli jeho odporúčania zapracované.

Ministerstvo považuje vyhlásenie K. Vollebaeka za potvrdenie opodstatnenosti ochrany štátneho jazyka pri súčasnom rešpektovaní noriem pre používanie jazykov menšín. V tejto súvislosti si všíma najmä explicitné konštatovanie Vysokého komisára, že kroky na podporu štátneho jazyka neznižujú jazykové práva osôb patriacich k národnostným menšinám.

Ministerstvo vysoko oceňuje doterajšiu konštruktívnu angažovanosť Vysokého komisára a zostáva pripravené spolupracovať s jeho Úradom pri riešení otázok súvisiacich s ochranou práv osôb patriacich k národnostným menšinám.

Hovorca Ministerstva zahraničných vecí SR
Telefón: 00421-2 / 5978 3010
Mobil: 00421-918 / 660 040
Fax: 00421-2 / 5978 3019
E-mail: