1960 - 05 (Maj) - Nová farnosť sv. Cyrila a Metoda

Pred 50 rokmi, 7.júla 1960, niekoľko týžňov po vzniku Slovenskej farnosti sv. Cyrila a Metoda v New Westminstri, O. Viliam Lacko SJ, ktorý stál pri jej založení, vyzval do spolupráce všetkých Slovákov žijúcich na pobreží kanadského Pacifiku.

7. júla 1960Milí bratia Slováci a Slovenky:

Prichádzam k Vám s radostnou zprávou: v New Westminster, B.C. máme už náš vlastný slovenský kostol zasvätený našim vierozvestom sv. Cyrilovi a Metodovi.

Takto sa splnila naša túžba, naše modlitby boli vyslyšané a naše srdcia prekypujú radosťou, s ktorou sa chceme podeliť aj s Vami. Áno, patríme do radu tých Slovákov, ktorí majú uprostred seba bohostánok a v ňom sa schádzame ku pravidelným bohoslužbám a kde v našej rodnej materčine sa modlíme, spievame a počúvame slovo Božie.

Sme nevýslovne šťastní, že po rokoch nádejí, túžob, modlitieb, obetí a čakaní máme privilégium mať účasť na novom slovenskom chráme Božom, kde medzi nami a s nami prebýva Pán.

Ako sa to stalo?

Náš ndp. Arcibiskup J. E. Wm.M. Duke, D.D. vo Vancouver, B.C. požiadal slovenských jezuitov v Galt, Ont. o slovenského kňaza – misionára. Pred dvoma rokmi mi pripadla milá úloha ísť na Západ, na pacifické pobrežie, do najkrajšej kanadskej provincie, do British Columbia. Tu som pokračoval v práci mojich slávnych predchodcov: Fr. Floriána SVD, Fr. Fajkusa SVD, Fr. Žabku SJ a Fr. Sprušánského SJ. Boh žehnal nimi začatú prácu.

Náš dobrý a horlivý ľud ukázal svoj náboženský život. Riadne sme sa schádzali do kostolíka Ducha Sv. Na Queensboro, B.C., ktorý vystavali slovenské mozoľnaté ruky hnané ohnivými srdciami plnými ochoty a veľkodušnosti. Pod vedením zvečnelého Fr. Maleitera vystavali skromný síce, ale milý chrám Boží, ktorý sa stal náboženským strediskom Slovákov po celom okolí.

Ale sa ukázalo, že kostol je malý. Nestačil už pojať všetkých, čo žiadostivo prichádzali piť z prameňov milosti posväcujúcej. A tu Pán Boh zasiahol. J. E. ndp. Arcibiskup zriadil slovenskú misiu vo svojej diecéze. Z Ríma prišiel dekrét a tak sme najprv zarentovali bývalý kostol sv. Michala v New Westminster, B.C. Ten je v strede pre všetkých Slovákov po okolí. Spoločnými silami a obeťami sme ho vymaľovali, prichystali k posvätným úkonom náboženským, ktoré sme začali na Kvetnú nedeľu.

Nové dejiny Slovákov na Pacifiku

Vtedy sa začali nové dejiny Slovákov na Pacifiku: dali miesto Pánu Ježišovi, aby mohli žiť z vianočného odkazu Emanuel, t.j. Boh s nami. A tak sme odbavili Veľkú noc a ostatné sviatky tak, ako sme boli zvyklí doma. Slovo Božie znelo v našej materčine a práve tak naše modlitby a najmä nábožné piesne. Takto sme zistili, že nás je dosť a sme sa rozhodli vzácnu príležitosť plno využiť pre oslavu Boha a posvätenie našich duší: a tak sme kúpili ten kostol.

Je to prvý slovenský kostol v západnej Kanade. A keďže celý kresťanský slovanský svet sa chystá trojročnou duchovnou obnovou pripraviť sa na oslavu 1.100. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, s citom úprimnej povďačnosti za „dedičstvo otcov našich“ sme ho nazvali ich menom.

Horlivé a obetavé, nikdy neustávajúce ruky nášho ľudu zblízka i zďaleka sa pričinili o krásny chrám Boží. Každý týždeň je v ňom čosi nové a milé. A to isté treba povedať aj o fare. Takto budujeme nové nábožensko-kultúrne stredisko Slovákov na svete.

Máme veľkú nádej, že Boh požehná naše úsilia a v spolupráci s milosťou Božou zaradíme sa medzi tých našich bratov a sestry, ktorí mali a majú šťastie už dávnejšie mať ich vlastný slovenský kostol...

Doteraz sme patrili do rôznych farností a teraz sme všetci zjednotení pred jedným bohostánkom. Uvedomujeme si to plným srdcom a podľa žiarivejšieho príkladu ostatných slovenských farností aj my chceme žiť hojnejším životom, korý nám Pán Ježiš priniesol. (Ján 10:10)

S bolesťou hľadíme na tie farnosti v arcidiecéze, ktorá je vlastne ešte len misijným územím, ako dlhy na nich tlačia ako bolestné jarmo. Obete a mozole veriacich idú na splácanie interestu (úrokov). Oni to robia, lebo niet inakšieho východiska.

My by sme sa chceli tomu vyvarovať. Chceli by sme si stať v krátkej budúcnosti do šíku ostaných farností v Kanade a Amerike, ktoré budú ochotne a štedro napomáhať každé slovensko-kresťanské podujatie. Bude ich hodne a stále, veď sme pred slávnym jubileom príchodu našich sv. vierozvestov – sv. Cyrila a Metoda.

To je možné len s Vašou podporou a spoluprácou.

Vieme, že spoločnými silami sa dá mnoho vykonať, ba oveľa viac, ako sa nazdávame. Preto sa v tejto našej spoločnej viere a spolupatričnosti k tomu istému „dedičstvu otcov našich“ obraciame na Vás s úprimnou prosbou o pomoc, a to o Vašu modlitbu a milodar.
  • Chceme Vám dať príležitosť mať účasť na novom slovenskom kostole.
  • Chceme Vám dať príležitosť na výstavbe nového bohostánku.
  • Chceme Vám dať príležitosť zúčastniť sa na novom slovenskom nábožensko-kulúrnom stredisku.

Chcete nám pomôcť?

  • Chcete nám pomôcť v tomto krásnom a veľkolepom dejinnom podujatí?
  • Chcete nás podporiť Vašou modlitbou a duchovnou obetou?
  • Chcete nás podporiť svojím veľkodušným milodarom?


Ak áno, vtedy pošlite to láskavo na túto adresu:

Sts. Cyril and Methodius Church
472 East 8th Avenue
New Westminster, B.C.

  • Ak máte priateľa alebo známeho, povedzte mu o našom podujatí. A povzbuďte ho svojím vlastným príkladom...
  • Patríte do nejakého spolku? Vtedy máte príležitosť stať sa apoštolom veľkolepého diela náboženského, kultúrneho a národného.
  • My Vám budeme veľmi povďační a zahrnieme Vás do našich sv. omší a našich spoločných i súkromných modlitieb.
  • Ide o dielo, ktoré bude slúžiť väčšej sláve Božej a posväteniu duší. Kiež naši sv. patróni – sv. Cyrila a Metod bdejú nad nami...
Vo sviatok sv. Cyrila a Metoda v Kristu oddaný
Viliam S. Lacko, SJ
472 East 8th Avenue
New Westminster, B.C.


Originál listu Otca Lacku: