Čo o nás píšu iní ...Na blogu oficiálnej stránky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uverejnil p. Pomíchal príspevok s názvom Slovo z Britskej Kolumbie: Starostov príjemný spoločník v jesennom čase. Píše v ňom:

Z Kanady nás oslovil náš neúnavný krajan JOZEF STAROSTA, ktorý obdivuhodne, trpezlivo, fortieľne a s nápadom snuje už niekoľko rokov svoj štvrťročník SLOVO Z BRITSKEJ KOLUMBIE. Zaslal nám jeho najnovšie číslo v elektronickom formáte PDF, za čo sme mu povďační nielen v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale, ak sa môžem vyjadriť i v mene krajanov, tlmočím mu týmto uznanie a hlbokú poklonu Slovákov žijúcich v zahraničí naprieč všetkými kontinentmi.

Už prvým číslom časopisu – Zima 2007 vyslal Jozef Starosta, podujmúc sa na vskutku objavný až dobrodružný novinársky príbeh, v tom najlepšom provokujúcu pre kolegov – krajanov zo žurnalistickej branže zvesť o tom, že naozaj nič nie je nemožné. V skratke slov i skutkov: rozvinúť nápad spočiatku skromného niekoľkostranového „skicára“ zo života krajanskej komunity Slovákov v Kanade s akcentom na oblasť Britskej Kolumbie do podoby obsahovo, tematicky i inšpiratívne príťažlivého projektu s presahom časového horizontu i priestranstiev, v ktorých žijú Slováci na všetkých kontinentoch (pretože Starosta dbá o esenciu toho najpodstatnejšieho a najzáživnejšieho vo všetkých slovenských krajanských komunitách bez ohľadu na pôvod, pohnútky a "časokroky" ich putovania, sťahovania sa, emigrácie, vysťahovalectva, migrácie či reemigrácie...) si zasluhuje nielen kolegiálny rešpekt.

Viac si môžete prečítať v spomínanom blogu www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/55